Sunday, February 23, 2014

Anusham Star Alankarams at Kanchi Matam 2014

... and Anusham Star Swarna Ratham Vaibhavam!Thanks a ton to Shri Vasant Raj who had posted this in Facebook.


2 comments: