Wednesday, June 4, 2014

Adi Shankara Ashtothram1) जगद्गुरु आद्यश्रीशङ्कराचार्यभगवत्पादानाम् अष्टोत्तरशतनामावलिः

ध्यानम्
कैलासाचल मध्यस्थं कामिताभीष्टदायकम् ।
ब्रह्मादिप्रार्थनाप्राप्तदिव्यमानुषविग्रहम् ॥
भक्तानुग्रहणैकान्त शान्त स्वान्त समुज्ज्वलम् ।
संयज्ञं सय्‍ँयमीन्द्राणां सार्वभौमं जगद्गुरुम् ॥
किङ्करीभूतभक्तैनः पङ्कजातविशोषणम् ।
ध्यायामि शङ्कराचार्यं सर्वलोकैकशङ्करम् ॥
 1. श्रीशङ्ककराचार्यवर्याय नमः
 2. ब्रह्मानन्दप्रदायकाय नमः
 3. अज्ञानतिमिरादित्याय नमः
 4. सुज्ञानाम्बुधिचन्द्रमसे नमः
 5. वर्णाश्रमप्रतिष्ठात्रे नमः
 6. श्रीमते नमः
 7. मुक्तिप्रदायकाय नमः
 8. शिष्योपदेशनिरताय नमः
 9. भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः
 10. सूक्ष्मतत्त्वरहस्यज्ञाय नमः
 11. कार्याकार्यप्रबोधकाय नमः
 12. ज्ञानमुद्राञ्चितकराय नमः
 13. शिष्यहृत्तापहारकाय नमः
 14. परिव्राजाश्रमोद्धर्त्रे नमः
 15. सर्वतन्त्रस्वतन्त्रधिये नमः
 16. अद्वैतस्थापनाचार्याय नमः
 17. साक्षाच्छङ्कररूपधृते नमः
 18. षण्मतस्थापनाचार्याय नमः
 19. त्रयीमार्गप्रकाशकाय नमः
 20. वेदवेदान्ततत्त्वज्ञाय नमः
 21. दुर्वादिमतखण्डनाय नमः
 22. वैराग्यनिरताय नमः
 23. शान्ताय नमः
 24. संसारार्णवतारकाय नमः
 25. पसन्नवदनाम्भोजाय नमः
 26. परमार्थप्रकाशकाय नमः
 27. पुराणस्मृतिसारज्ञाय नमः
 28. नित्यतृप्ताय नमः
 29. महते नमः
 30. शुचये नमः
 31. नित्यानन्दाय नमः
 32. निरातङ्काय नमः
 33. निःसङ्गाय नमः
 34. निर्मलात्मकाय नमः
 35. निर्ममाय नमः
 36. निरहङ्काराय नमः
 37. विश्ववन्द्यपदाम्बुजाय नमः
 38. सत्त्वप्रधानाय नमः
 39. सद्भावाय नमः
 40. सङ्ख्यातीतगुणोज्वलाय नमः
 41. अनघाय नमः
 42. सारहृदयाय नमः
 43. सुधिये नमः
 44. सारस्वतप्रदाय नमः
 45. सत्यात्मने नमः
 46. पुण्यशीलाय नमः
 47. साङ्ख्ययोगविचक्षणाय नमः
 48. तपोराशये नमः
 49. महातेजसे नमः
 50. गुणत्रयविभागविदे नमः
 51. कलिघ्नाय नमः
 52. कालकर्मज्ञाय नमः
 53. तमोगुणनिवारकाय नमः
 54. भगवते नमः
 55. भारतीजेत्रे नमः
 56. शारदाह्वानपण्डिताय नमः
 57. धर्माधर्मविभागज्ञाय नमः
 58. लक्ष्यभेदप्रदर्शकाय नमः
 59. नादबिन्दुकलाभिज्ञाय नमः
 60. योगिहृत्पद्मभास्कराय नमः
 61. अतीन्द्रियज्ञाननिधये नमः
 62. नित्यानित्यविवेकवते नमः
 63. चिदानन्दाय नमः
 64. चिन्मयात्मने नमः
 65. परकायप्रवेशकृते नमः
 66. अमानुषचरित्राढ्याय नमः
 67. क्षेमदायिने नमः
 68. क्षमाकराय नमः
 69. भव्याय नमः
 70. भद्रप्रदाय नमः
 71. भूरिमहिम्ने नमः
 72. विश्वरञ्जकाय नमः
 73. स्वप्रकाशाय नमः
 74. सदाधाराय नमः
 75. विश्वबन्धवे नमः
 76. शुभोदयाय नमः
 77. विशालकीर्तये नमः
 78. वागीशाय नमः
 79. सर्वलोकहितोत्सुकाय नमः
 80. कैलासयात्रासम्प्राप्तचन्द्रमौलिप्रपूजकाय नमः
 81. काञ्च्यां श्रीचक्रराजाख्ययन्त्रस्थापनदीक्षिताय नमः
 82. श्रीचक्रात्मकताटङ्कतोषिताम्बामनोरथाय नमः
 83. श्रीब्रह्मसूत्रोपनिषद्भाष्यादिग्रन्थकल्पकाय नमः
 84. चतुर्दिक्चतुराम्नाय प्रतिष्ठात्रे नमः
 85. महामतये नमः
 86. द्विसप्ततिमतोच्छेत्रे नमः
 87. सर्वदिग्विजयप्रभवे नमः
 88. काषायवसनोपेताय नमः
 89. भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः
 90. ज्ञानात्मकैकदण्डाढ्याय नमः
 91. कमण्डलुलसत्कराय नमः
 92. गुरुभूमण्डलाचार्याय नमः
 93. भगवत्पादसंज्ञकाय नमः
 94. व्याससन्दर्शनप्रीताय नमः
 95. ओम् ऋष्यशृङ्गपुरेश्वराय नमः
 96. सौन्दर्यलहरीमुख्यबहुस्तोत्रविधायकाय नमः
 97. चतुष्षष्टिकलाभिज्ञाय नमः
 98. ब्रह्मराक्षसमोक्षदाय नमः
 99. श्रीमन्मण्डनमिश्राख्यस्वयम्भूजयसन्नुताय नमः
 100. तोटकाचार्यसम्पूज्याय नमः
 101. पद्मपादार्चिताङ्घ्रिकाय नमः
 102. हस्तामलकयोगीन्द्र ब्रह्मज्ञानप्रदायकाय नमः
 103. सुरेश्वराख्यसच्छिष्यसन्न्यासाश्रमदायकाय नमः
 104. नृसिंहभक्ताय नमः
 105. सद्रत्नगर्भहेरम्बपूजकाय नमः
 106. व्याख्यासिंहासनाधीशाय नमः
 107. जगत्पूज्याय नमः
 108. जगद्गुरवे नमः
॥ श्रीमच्छङ्करभगवत्पादाचार्यस्वामिने नमः ॥

Ashothram Source: Sringeri.net

2)

ஜகத்குரு ஆத்யஸ்ரீசங்கராசார்யபகவத்பாதாநாம் அஷ்டோத்தரசதநாமாவலிஃ


த்யாநம்


கைலாஸாசல மத்யஸ்தம் காமிதாபீஷ்டதாயகம் 
ப்ரஹ்மாதிப்ரார்தநாப்ராப்ததிவ்யமாநுஷவிக்ரஹம்
பக்தாநுக்ரஹணைகாந்த சாந்த ஸ்வாந்த ஸமுஜ்ஜ்வலம் 
ஸம்யஜ்ஞம் ஸய்‍஁யமீந்த்ராணாம் ஸார்வபௌமம் ஜகத்குரும்
கிங்கரீபூதபக்தைநஃ பங்கஜாதவிசோஷணம் 
த்யாயாமி சங்கராசார்யம் ஸர்வலோகைகசங்கரம்


1) ஸ்ரீசங்கராசார்யவர்யாய நமஃ
2) ப்ரஹ்மானந்தப்ரதாயகாய நமஃ
3) அஜ்ஞாநதிமிராதித்யாய நமஃ
4) ஸுஜ்ஞாநாம்புதிசந்த்ரமஸே நமஃ
5) வர்ணாச்ரமப்ரதிஷ்டாத்ரே நமஃ
6) ஸ்ரீமதே நமஃ
7) முக்திப்ரதாயகாய நமஃ
8) சிஷ்யோபதேசநிரதாய நமஃ
9) பக்தாபீஷ்டப்ரதாயகாய நமஃ
10) ஸூக்ஷ்மதத்த்வரஹஸ்யஜ்ஞாய நமஃ
11) கார்யாகார்யப்ரபோதகாய நமஃ
12) ஜ்ஞாநமுத்ராஞ்சிதகராய நமஃ
13) சிஷ்யஹ்ருத்தாபஹாரகாய நமஃ
14) பரிவ்ராஜாச்ரமோத்தர்த்ரே நமஃ
15) ஸர்வதந்த்ரஸ்வதந்த்ரதியே நமஃ
16) அத்வைதஸ்தாபநாசார்யாய நமஃ
17) ஸாக்ஷாச்சங்கரரூபத்ருதே நமஃ
18) ஷண்மதஸ்தாபநாசார்யாய நமஃ
19) த்ரயீமார்கப்ரகாசகாய நமஃ
20) வேதவேதாந்ததத்த்வஜ்ஞாய நமஃ
21) துர்வாதிமதகண்டநாய நமஃ
22) வைராக்யநிரதாய நமஃ
23) சாந்தாய நமஃ
24) ஸம்ஸாரார்ணவதாரகாய நமஃ
25) ப்ரஸன்னவதநாம்போஜாய நமஃ
26) பரமார்தப்ரகாசகாய நமஃ
27) புராணஸ்ம்ருதிஸாரஜ்ஞாய நமஃ
28) நித்யத்ருப்தாய நமஃ
29) மஹதே நமஃ
30) சுசயே நமஃ
31) நித்யானந்தாய நமஃ
32) நிராதங்காய நமஃ
33) நிஃஸங்காய நமஃ
34) நிர்மலாத்மகாய நமஃ
35) நிர்மமாய நமஃ
36) நிரஹங்காராய நமஃ
37) விச்வவந்த்யபதாம்புஜாய நமஃ
38) ஸத்த்வப்ரதாநாய நமஃ
39) ஸத்பாவாய நமஃ
40) ஸங்க்யாதீதகுணோஜ்வலாய நமஃ
41) அநகாய நமஃ
42) ஸாரஹ்ருதயாய நமஃ
43) ஸுதியே நமஃ
44) ஸாரஸ்வதப்ரதாய நமஃ
45) ஸத்யாத்மநே நமஃ
46) புண்யசீலாய நமஃ
47) ஸாங்க்யயோகவிசக்ஷணாய நமஃ
48) தபோராசயே நமஃ
49) மஹாதேஜஸே நமஃ
50) குணத்ரயவிபாகவிதே நமஃ
51) கலிக்நாய நமஃ
52) காலகர்மஜ்ஞாய நமஃ
53) தமோகுணநிவாரகாய நமஃ
54) பகவதே நமஃ
55) பாரதீஜேத்ரே நமஃ
56) சாரதாஹ்வாநபண்டிதாய நமஃ
57) தர்மாதர்மவிபாகஜ்ஞாய நமஃ
58) லக்ஷ்யபேதப்ரதர்சகாய நமஃ
59) நாதபிந்துகலாபிஜ்ஞாய நமஃ
60) யோகிஹ்ருத்பத்மபாஸ்கராய நமஃ
61) அதீந்த்ரியஜ்ஞாநநிதயே நமஃ
62) நித்யாநித்யவிவேகவதே நமஃ
63) சிதானந்தாய நமஃ
64) சிந்மயாத்மநே நமஃ
65) பரகாயப்ரவேசக்ருதே நமஃ
66) அமாநுஷசரித்ராட்யாய நமஃ
67) க்ஷேமதாயிநே நமஃ
68) க்ஷமாகராய நமஃ
69) பவ்யாய நமஃ
70) பத்ரப்ரதாய நமஃ
71) பூரிமஹிம்நே நமஃ
72) விச்வரஞ்ஜகாய நமஃ
73) ஸ்வப்ரகாசாய நமஃ
74) ஸதாதாராய நமஃ
75) விச்வபந்தவே நமஃ
76) சுபோதயாய நமஃ
77) விசாலகீர்தயே நமஃ
78) வாகீசாய நமஃ
79) ஸர்வலோகஹிதோத்ஸுகாய நமஃ
80) கைலாஸயாத்ராஸம்ப்ராப்தசந்த்ரமௌலிப்ரபூஜகாய நமஃ
81) காஞ்ச்யாம் ஸ்ரீசக்ரராஜாக்யயந்த்ரஸ்தாபநதீக்ஷிதாய நமஃ
82) ஸ்ரீசக்ராத்மகதாடங்கதோஷிதாம்பாமநோரதாய நமஃ
83) ஸ்ரீப்ரஹ்மஸூத்ரோபநிஷத்பாஷ்யாதிக்ரந்தகல்பகாய நமஃ
84) சதுர்திக்சதுராம்நாய ப்ரதிஷ்டாத்ரே நமஃ
மஹாமதயே நமஃ
85) த்விஸப்ததிமதோச்சேத்ரே நமஃ
86) ஸர்வதிக்விஜயப்ரபவே நமஃ
87) காஷாயவஸநோபேதாய நமஃ
88) பஸ்மோத்தூலிதவிக்ரஹாய நமஃ
89) ஜ்ஞாநாத்மகைகதண்டாட்யாய நமஃ
90) கமண்டலுலஸத்கராய நமஃ
91) குருபூமண்டலாசார்யாய நமஃ
92) பகவத்பாதஸம்ஜ்ஞகாய நமஃ
93) வ்யாஸஸந்தர்சநப்ரீதாய நமஃ
94) ஓம் ்ருஷ்யச்ருங்கபுரேச்வராய நமஃ
95) ஸௌந்தர்யலஹரீமுக்யபஹுஸ்தோத்ரவிதாயகாய நமஃ
96) சதுஷ்ஷஷ்டிகலாபிஜ்ஞாய நமஃ
97) ப்ரஹ்மராக்ஷஸமோக்ஷதாய நமஃ
98) ஸ்ரீமந்மண்டநமிச்ராக்யஸ்வயம்பூஜயஸன்னுதாய நமஃ
99) தோடகாசார்யஸம்பூஜ்யாய நமஃ
100) பத்மபாதார்சிதாங்க்ரிகாய நமஃ
101) ஹஸ்தாமலகயோகீந்த்ர ப்ரஹ்மஜ்ஞாநப்ரதாயகாய நமஃ
102) ஸுரேச்வராக்யஸச்சிஷ்யஸன்ன்யாஸாச்ரமதாயகாய நமஃ
103) ந்ருஸிம்ஹபக்தாய நமஃ
104) ஸத்ரத்நகர்பஹேரம்பபூஜகாய நமஃ
105) வ்யாக்யாஸிம்ஹாஸநாதீசாய நமஃ
106) ஜகத்பூஜ்யாய நமஃ
107) ஜகத்குரவே நமஃ
108) ஸ்ரீமச்சங்கரபகவத்பாதாசார்யஸ்வாமிநே நமஃ
Thanks a bunch to Shri Balamurugan for the above Tamil one.

3) The below link has the Ashtothram in Sanskrit, Tamil and English too.

https://drive.google.com/file/d/0BziSWahcH3DZRTBlbXltcndIUGc/view?usp=sharing

Source: maharudram.net

4) Mahaperiyava's and Pudhu Periyava's Ashtothram can be found here:


http://vandeguruparamparaam.blogspot.com/2014/02/mahaperiyava-and-pudhu-periyava.html

2 comments:

 1. ஜகத்குரு ஆத்யஸ்ரீசங்கராசார்யபகவத்பாதாநாம் அஷ்டோத்தரசதநாமாவலிஃ
  த்யாநம்
  கைலாஸாசல மத்யஸ்தம் காமிதாபீஷ்டதாயகம்
  ப்ரஹ்மாதிப்ரார்தநாப்ராப்ததிவ்யமாநுஷவிக்ரஹம்
  பக்தாநுக்ரஹணைகாந்த சாந்த ஸ்வாந்த ஸமுஜ்ஜ்வலம்
  ஸம்யஜ்ஞம் ஸய்‍஁யமீந்த்ராணாம் ஸார்வபௌமம் ஜகத்குரும்
  கிங்கரீபூதபக்தைநஃ பங்கஜாதவிசோஷணம்
  த்யாயாமி சங்கராசார்யம் ஸர்வலோகைகசங்கரம்
  ஸ்ரீசங்கராசார்யவர்யாய நமஃ
  ப்ரஹ்மானந்தப்ரதாயகாய நமஃ
  அஜ்ஞாநதிமிராதித்யாய நமஃ
  ஸுஜ்ஞாநாம்புதிசந்த்ரமஸே நமஃ
  வர்ணாச்ரமப்ரதிஷ்டாத்ரே நமஃ
  ஸ்ரீமதே நமஃ
  முக்திப்ரதாயகாய நமஃ
  சிஷ்யோபதேசநிரதாய நமஃ
  பக்தாபீஷ்டப்ரதாயகாய நமஃ
  ஸூக்ஷ்மதத்த்வரஹஸ்யஜ்ஞாய நமஃ
  கார்யாகார்யப்ரபோதகாய நமஃ
  ஜ்ஞாநமுத்ராஞ்சிதகராய நமஃ
  சிஷ்யஹ்ருத்தாபஹாரகாய நமஃ
  பரிவ்ராஜாச்ரமோத்தர்த்ரே நமஃ
  ஸர்வதந்த்ரஸ்வதந்த்ரதியே நமஃ
  அத்வைதஸ்தாபநாசார்யாய நமஃ
  ஸாக்ஷாச்சங்கரரூபத்ருதே நமஃ
  ஷண்மதஸ்தாபநாசார்யாய நமஃ
  த்ரயீமார்கப்ரகாசகாய நமஃ
  வேதவேதாந்ததத்த்வஜ்ஞாய நமஃ
  துர்வாதிமதகண்டநாய நமஃ
  வைராக்யநிரதாய நமஃ
  சாந்தாய நமஃ
  ஸம்ஸாரார்ணவதாரகாய நமஃ
  ப்ரஸன்னவதநாம்போஜாய நமஃ
  பரமார்தப்ரகாசகாய நமஃ
  புராணஸ்ம்ருதிஸாரஜ்ஞாய நமஃ
  நித்யத்ருப்தாய நமஃ
  மஹதே நமஃ
  சுசயே நமஃ
  நித்யானந்தாய நமஃ
  நிராதங்காய நமஃ
  நிஃஸங்காய நமஃ
  நிர்மலாத்மகாய நமஃ
  நிர்மமாய நமஃ
  நிரஹங்காராய நமஃ
  விச்வவந்த்யபதாம்புஜாய நமஃ
  ஸத்த்வப்ரதாநாய நமஃ
  ஸத்பாவாய நமஃ
  ஸங்க்யாதீதகுணோஜ்வலாய நமஃ
  அநகாய நமஃ
  ஸாரஹ்ருதயாய நமஃ
  ஸுதியே நமஃ
  ஸாரஸ்வதப்ரதாய நமஃ
  ஸத்யாத்மநே நமஃ
  புண்யசீலாய நமஃ
  ஸாங்க்யயோகவிசக்ஷணாய நமஃ
  தபோராசயே நமஃ
  மஹாதேஜஸே நமஃ
  குணத்ரயவிபாகவிதே நமஃ
  கலிக்நாய நமஃ
  காலகர்மஜ்ஞாய நமஃ
  தமோகுணநிவாரகாய நமஃ
  பகவதே நமஃ
  பாரதீஜேத்ரே நமஃ
  சாரதாஹ்வாநபண்டிதாய நமஃ
  தர்மாதர்மவிபாகஜ்ஞாய நமஃ
  லக்ஷ்யபேதப்ரதர்சகாய நமஃ
  நாதபிந்துகலாபிஜ்ஞாய நமஃ
  யோகிஹ்ருத்பத்மபாஸ்கராய நமஃ
  அதீந்த்ரியஜ்ஞாநநிதயே நமஃ
  நித்யாநித்யவிவேகவதே நமஃ
  சிதானந்தாய நமஃ
  சிந்மயாத்மநே நமஃ
  பரகாயப்ரவேசக்ருதே நமஃ
  அமாநுஷசரித்ராட்யாய நமஃ
  க்ஷேமதாயிநே நமஃ
  க்ஷமாகராய நமஃ
  பவ்யாய நமஃ
  பத்ரப்ரதாய நமஃ
  பூரிமஹிம்நே நமஃ
  விச்வரஞ்ஜகாய நமஃ
  ஸ்வப்ரகாசாய நமஃ
  ஸதாதாராய நமஃ
  விச்வபந்தவே நமஃ
  சுபோதயாய நமஃ
  விசாலகீர்தயே நமஃ
  வாகீசாய நமஃ
  ஸர்வலோகஹிதோத்ஸுகாய நமஃ
  கைலாஸயாத்ராஸம்ப்ராப்தசந்த்ரமௌலிப்ரபூஜகாய நமஃ
  காஞ்ச்யாம் ஸ்ரீசக்ரராஜாக்யயந்த்ரஸ்தாபநதீக்ஷிதாய நமஃ
  ஸ்ரீசக்ராத்மகதாடங்கதோஷிதாம்பாமநோரதாய நமஃ
  ஸ்ரீப்ரஹ்மஸூத்ரோபநிஷத்பாஷ்யாதிக்ரந்தகல்பகாய நமஃ
  சதுர்திக்சதுராம்நாய ப்ரதிஷ்டாத்ரே நமஃ
  மஹாமதயே நமஃ
  த்விஸப்ததிமதோச்சேத்ரே நமஃ
  ஸர்வதிக்விஜயப்ரபவே நமஃ
  காஷாயவஸநோபேதாய நமஃ
  பஸ்மோத்தூலிதவிக்ரஹாய நமஃ
  ஜ்ஞாநாத்மகைகதண்டாட்யாய நமஃ
  கமண்டலுலஸத்கராய நமஃ
  குருபூமண்டலாசார்யாய நமஃ
  பகவத்பாதஸம்ஜ்ஞகாய நமஃ
  வ்யாஸஸந்தர்சநப்ரீதாய நமஃ
  ஓம் ்ருஷ்யச்ருங்கபுரேச்வராய நமஃ
  ஸௌந்தர்யலஹரீமுக்யபஹுஸ்தோத்ரவிதாயகாய நமஃ
  சதுஷ்ஷஷ்டிகலாபிஜ்ஞாய நமஃ
  ப்ரஹ்மராக்ஷஸமோக்ஷதாய நமஃ
  ஸ்ரீமந்மண்டநமிச்ராக்யஸ்வயம்பூஜயஸன்னுதாய நமஃ
  தோடகாசார்யஸம்பூஜ்யாய நமஃ
  பத்மபாதார்சிதாங்க்ரிகாய நமஃ
  ஹஸ்தாமலகயோகீந்த்ர ப்ரஹ்மஜ்ஞாநப்ரதாயகாய நமஃ
  ஸுரேச்வராக்யஸச்சிஷ்யஸன்ன்யாஸாச்ரமதாயகாய நமஃ
  ந்ருஸிம்ஹபக்தாய நமஃ
  ஸத்ரத்நகர்பஹேரம்பபூஜகாய நமஃ
  வ்யாக்யாஸிம்ஹாஸநாதீசாய நமஃ
  ஜகத்பூஜ்யாய நமஃ
  ஜகத்குரவே நமஃ
  ஸ்ரீமச்சங்கரபகவத்பாதாசார்யஸ்வாமிநே நமஃ

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thanks a lot Shri Balamurugan! Really appreciate your efforts!

   Delete